Allmänna villkor

Bokningsvillkor

All behandling på Tassalong utförs med hundens välbefinnande i fokus. Om vi bedömer att behandlingen är smärtsam eller obehaglig för hunden avbryts eller anpassas den i linje med hundens välmående. Vi kontaktar alltid ägaren för samråd om fortsatt/anpassad behandling. Vi har alltid rätt att avböja eller avbryta en behandling om detta bedöms vara för hundens bästa.

När du bokar in din hund hos Tassalong godkänner du att vi tar bilder på hunden för journalföring, marknadsföring och publicering i sociala medier. Om du inte vill att hundens bild används för marknadsföring eller i sociala medier måste du meddela detta till Tassalong.

När ni erbjuds tid av Tassalong reserveras denna tills arbetsdagens slut. Om ni inte svarat inom denna tidsperiod blir tiden bokningsbar för andra kunder.

Vid uppkommen skada

Om Tassalong orsakar en skada på djuret som kräver medicinsk behandling av veterinär står Tassalong för de kostnader som uppstår pga detta. Vi hänvisar till veterinär Gustaf Elsing på Lerums Djurklinik för undersökning och behandling. Om annan klinik anlitas ska detta meddelas och godkännas av Tassalong innan veterinärbesöket. För att ersättning ska utgå ska skadan meddelas Tassalong inom fem dagar från behandlingstillfället och kopia på journal samt kvitto ska uppvisas.

Om ert djur skadar personal är ni som ägare ansvariga för uppkomna medicinska kostnader samt utebliven inkomst pga arbetsoförmåga.

Tvist

Om tvist uppstår mellan Tassalong och kund ska denna anmälas till Allmänna Reklamationsnämnden enligt deras riktlinjer. Tassalong följer ARN’s rekommendationer.